Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou abc brand s.r.o., so sídlom Landererova 8, IČO: 53403703, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 149246/B (ďalej len „poskytovateľ“) a jej zákazníkmi (ďalej len „zákazník“) týkajúce sa poskytovania internetových, reklamných a marketingových služieb prostredníctvom internetovej stránky https://www.abcdesign.sk/.

2. Definícia služieb

 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať zákazníkovi služby v oblasti webového vývoja a online marketingu, vrátane, ale nielen, tvorby web stránok, eshopov, portálov, firemných systémov, správy PPC kampaní, vykonávania SEO optimalizácie, tvorby obsahu a správy sociálnych médií. Konkrétne parametre každej služby budú špecifikované v jednotlivých objednávkach alebo zmluvách.

3. Objednávka služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí služby

 • Vyplnením objednávkového alebo kontaktného formulára na Internetovej stránke sa Objednávateľ a Dodávateľ ešte ničím nezaväzujú.
 • Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito OP, za podmienky, že Objednávateľ uhradí zálohovú platbu za Službu podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii. Súhlas s OP môže Objednávateľ udeliť elektronicky na základe elektronickej (e-mailovej), telefonickej alebo osobnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Za najneskorší moment súhlasu s týmito OP je považovaná úhrada platby Objednávateľom podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii, ak nie je preukázaný skorší moment súhlasu.
 • Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Dodávateľom vygenerované nezameniteľné platobné informácie.
 • Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa e-mailovou správou zaslanou na adresu [email protected].
 • V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby sa vždy za najneskorší moment uzavretia zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Dodávateľa v súlade s platobnými informáciami poskytnutými Objednávateľovi Dodávateľom.

4. Cenové podmienky

 • Cena za poskytnuté služby bude určená na základe cenníka Dodávateľa alebo individuálnej ponuky.
 • Fakturácia sa uskutoční na základe vykonanej objednávky a zákazník sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.
 • Dodávateľ je platcom DPH.

5. Záruky a reklamácie

 • Zákazník má právo do 15 dní od prijatia služby podať reklamáciu.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu vyriešiť do 30 dní.

6. Storno podmienky a odstúpenie od zmluvy

 • Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od podpisu zmluvy. V takom prípade zákazník uhradí poskytovateľovi náklady spojené s doteraz poskytnutými službami.

7. Ochrana autorských práv

 • Všetky práva na materiály a obsah vytvorené v rámci poskytovaných služieb patria poskytovateľovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zákazník získava neexkluzívne práva na užívanie týchto materiálov výlučne pre svoje vlastné účely a v súlade s podmienkami zmluvy. Zákazník nemá právo tieto materiály ďalej licencovať, predávať alebo inak rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

8. Riešenie sporov

 • Všetky spory vyplývajúce zo vzťahov medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riešia primárne prostredníctvom rokovaní a mediacie. Ak tieto kroky neprinesú riešenie, spory sa riešia príslušným súdom podľa právnej adresy poskytovateľa.

9. Záverečné ustanovenia

 • Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto OP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny OP“). Zmeny OP Dodávateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou OP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny OP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien.

Dodatočné právne ustanovenia

 • Obchodné podmienky a vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadia právom Slovenskej republiky. Ak ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok bude súdom alebo iným príslušným orgánom vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.