Zásady ochrany osobných údajov

Zhromažďovanie informácii o Objednávateľovi, ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o poskytnutí Služby alebo odoslaním objednávky Služby potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, v akom ich poskytol Dodávateľovi sú presné a pravdivé.
 2. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných a účinných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 3. Dodávateľ spracúva nasledovné osobné údaje Objednávateľa: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 4. Spracúvanie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku OP sa vykonáva na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Služby na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb a / alebo mu poskytnúť Služby z nej vyplývajúce.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Dodávateľom a ich použitie na úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, riešenie prípadných sporov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Dodávateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e- mail, sms, telemarketing) a na účtovné účely a to v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 6. Dodávateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

  a) Identifikačné údaje Dodávateľa: abc brand s.r.o. so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53403703, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 149246/B, e-mail: [email protected], TEL: 0905 301 888;

  b) Účel spracúvania osobných údajov je uvedený ods. 6. tohto článku OP;

  c) Právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v ods. 4. a 5. tohto článku OP;

  d) Zoznam osobných údajov je uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku OP;

  e) Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: súdy, okresné úrady, iné orgány verejnej správy, poverený sprostredkovateľ podľa ods. 10 tohto článku OP, právny zástupcovia, osoba vykonávajúca IT servis/podporu a IT development, tretie osoby podľa ods. 11 tohto článku OP a iné fyzické alebo právnické osoby v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom;

  f) Dodávateľ uchováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom, Dodávateľom právnych služieb a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností Dodávateľa;

  g) Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;

  h) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov;

  i) Poskytnutie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku OP Objednávateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby a poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v ods. 5. tohto článku OP je zákonnou požiadavkou.

 7. Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Objednávateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

  a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Dodávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v ods. 7. tohto článku OP.

  b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  v) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  i) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Dodávateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  iii) Dodávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Dodávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Dodávateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

  e) Na základe čl. 19 GDPR je Dodávateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Dodávateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

  f) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Dodávateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

  g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Dodávateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dodávateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

  h) Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

  i) Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Dodávateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 8. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

  a) Dodávateľ a je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Dodávateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Dodávateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

  b) Dodávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku OP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Dodávateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Dodávateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

  c) Informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku OP poskytuje Dodávateľ bezodplatne.

  d) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Dodávateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 9. Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Dodávateľ poveriť sprostredkovateľa, za účelom poskytovania objednaných Služieb alebo v súvislosti s poskytovanými Službami, plnením záväzkov Dodávateľa zo Zmluvy o poskytnutí Služby, plnenia zákonných povinností (napr. vedenie účtovníctva) alebo na marketingové účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.
 10. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku OP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné správnym základom uvedenom v ods. 4. a 5. tohto článku OP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi.
 11. Za podmienky, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom sú osobnými údajmi zákazníkov Objednávateľa, v tom prípade Dodávateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Objednávateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva o poskytnutí Služby medzi Dodávateľom a Objednávateľom riadi nasledovným:

  a) Objednávateľ súhlasí s tým, aby Dodávateľ poveril spracovaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, v rozsahu v akom je to nevyhnuté na splnenie účelu poskytnutia osobných údajov a plnenie záväzkov a uplatňovania práv Dodávateľa podľa tejto Zmluvy o poskytnutí Služby a zákona. V tomto prípade je Dodávateľ povinný tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Dodávateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

  b) Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

  c) Dodávateľ spracúva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností Dodávateľa. Dodávateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Objednávateľ.

  d) Dotknutými osobami sú zákazníci Objednávateľa.

  e) Dodávateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

  f) Dodávateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku OP, prípadne písomnými pokynmi Objednávateľa.

  g) Dodávateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

  h) Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľa názoru Dodávateľa akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

  i) Dodávateľ sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.